I. Algemene reisvoorwaarden

van Wirtschaftsförderungsgesellschaft Viersen mbH, Viersen
Stand: maart 2009

1. Geldigheidsgebied

Enkel onze algemene handelsvoorwaarden zijn geldig. Afwijkende, in tegenspraak zijnde of aanvullende algemene handels-voorwaarden worden geen onderdeel van het contract. De standaard verwijzing naar de handelsvoorwaarden van de klant wordt tegengesproken.

2. Voorschot en betaling van het resterend bedrag

Na het afsluiten van het contract moet tegen overhandiging van een verklaring van deelname aan het Garantiefonds een voorschot ter hoogte van 10 procent van de overeengekomen prijs voor de reis betaald worden. De betaling van het resterende bedrag voor de reis ter hoogte van 90 pro-cent wordt betaalbaar 21 dagen voor het begin van de reis.
Indien de reis niet langer duurt dan 24 uur, omvat ze geen overnachting en is het be-drag voor de reis niet hoger dan 75 €, dan kunnen we de voorafbetaling volgens regel 1 ook verlangen zonder overhandiging van een verklaring van deelname aan het Garantiefonds.

3. Terugtrekken van de klant voor het begin van de reis

Indien de klant zich voor het begin van de reis terugtrekt uit het contract of hij de reis niet aanvat, dan kunnen we een aangemeten schadevergoeding voor onze tot aan het terugtrekken of niet aanvangen van de reis getroffen voorzorgsmaatregelen en inspanningen verlangen, afhankelijk van de prijs voor de reis.  Dit geldt niet wanneer het terugtrekken van de klant door ons te behartigen is of indien een geval van overmacht zich voordoet.

4. Terugtrekken wegens het niet bereiken van een aangegeven minimum aantal deelnemers

Omwille van het niet bereiken van een aangegeven minimum aantal deelnemers kunnen wij afzien van de overeenkomst.
De annulering moet aan de klant ten laatste 30 dagen voor het in het contract aangegeven begin van de reis kenbaar worden gemaakt.
Indien reeds op een vroeger tijdstip te zien is dat het minimum aantal deelnemers niet kan worden bereikt, dan moeten we ons recht op terugtrekking onmiddellijk uitoefenen.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Onze contractuele aansprakelijkheid voor schade die geen letselschade is, is beperkt tot het drievoud van de prijs van de reis voor zover
a) een schade van de klant noch opzettelijk noch grof nalatig veroorzaakt wordt
of
b) wij voor een voor de klant ontstane schade alleen door de schuld van een dienstverlener verantwoordelijk zijn.

6. Verjaring

De verjaringstermijn voor aanspraken van de klant uit § 651c BGB (hulp), § 651d BGB (vermindering), § 651e BGB (opzegging omwille van een gebrek) en § 651f BGB (schadeloosstelling) bedraagt een jaar.
Dit geldt niet voor aanspraken op schadeloosstelling, die berusten op grove nalatig-heid of opzet of het overtreden van wezenlijke, contractuele verplichtingen.
Aanspraken op schadeloosstelling omwille van overtredingen betreffende leven, lichaam of gezondheid zijn eveneens uitgesloten van de verkorting van de termijn.

7. Slotbepalingen

Dit contract is onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.
Voor zover de klant handelaar, publiek-rechtelijke rechtspersoon of publiek inves-teringsfonds is, is Düsseldorf de bevoegde rechtbank; wij hebben echter het recht om de klant ook aan te klagen bij het gerecht van zijn woonplaats.
Indien deze algemene handelsvoorwaarde helemaal of gedeeltelijk niet onderdeel van het contract geworden zijn of nietig zijn, dan blijft het contract voor de rest rechts-geldig. Voor zover de bepalingen niet onderdeel van het contract geworden zijn of nietig zijn, richt de inhoud van het contract zich naar de wettelijke voorschriften. Het contract is enkel dan nietig wanneer het vasthouden aan dit contract ook onder in-achtneming van de volgens de wettelijke voorschriften uit te voeren wijzigingen een onredelijke onbillijkheid voor een van de contracterende partijen zou vormen.

II. Wettelijke informatie

1. Contractant

Indien een contact wordt afgesloten is
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Bedrijfsleiders: Dr. Thomas Jablonski, Volker Rübo, Andreas Budde
Willy-Brandt-Ring 13
41747 Viersen
Kantongerecht: Amtsgericht Mönchengladbach
Registernummer: HRB 9714
VAT-ID: DE 119 113 407
uw contractant.

2. Afsluiten van het contract

De klant kan de reis via het internet of telefoon boeken.
Het boekingsproces wordt door de klant in gang gezet op het internet door te klikken op een link met de benaming “Boek nu online”.
Na de invoer van de voor de contractafwikkeling noodzakelijke informatie (neem hiervoor onze verklaring over privacybescherming in acht) sluit de klant een bindend aanbod af door een klik op de link met “boeking”.
De klant krijgt meteen na het doorsturen van de offerte een automatisch gegenereerde e-mail, die de aankomst van de offerte op onze server bevestigt (ontvangstbevestiging). Deze e-mail is nog geen acceptatie van het contractaanbod maar informeert enkel over het aankomen van de boeking. Een contract komt pas tot stand door onze schriftelijke bevestiging van de boeking.
Wij overhandigen geen schriftelijke boekingsbevestiging wanneer de boekingsver-klaring van de klant minder dan zeven werkdagen voor het begin van de reis wordt doorgestuurd.
Gebeurt de boeking per telefoon, dan ge-ven wij aan de klant een optie (reservering) voor deelname aan de reis. Na het telefoontje sturen we het aanmeldingsformulier, de algemene reisvoorwaarden en de wettelijke informatie toe.
De klant kan binnen zeven werkdagen door het overhandigen van het ingevulde aanmeldingsformulier per post of per fax een aanbod tot afsluiten van een contract doorgeven. Indien de klant binnen deze termijn geen aanbod doorgeeft, vervalt de optie op deelname aan de reis.

3. Verplichtingen van de klant

Bij een reisprestatie die niet volgens contract gebeurde, kan de klant hulp vragen.
De klant is verplicht om een opgetreden gebrek in de reis onmiddellijk aan ons te melden. Wanneer hij dit door eigen schuld niet doet, doet zich geen vermindering van de prijs voor de reis voor tenzij de aangifte duidelijk hopeloos is of omwille van andere redenen niet billijk.
Wanneer de reis ten gevolge van een gebrek van de in § 651c BGB benoemde soort aanzienlijk beïnvloed werd of de reis voor de klant door belangrijke, door ons erkende redenen niet billijk is, dan kan de reiziger het contract opzeggen. Het opzeggen van de reis is pas toegelaten wanneer we een door de klant bepaalde passende termijn hebben laten verstrijken zonder hulp te bieden.
Een passende bepaling van de termijn door de klant is niet nodig wanneer hulp onmogelijk is, door ons geweigerd werd of de onmiddellijke opzegging van het con-tract door een bijzonder belang van de klant gerechtvaardigd wordt.

4. Terugtrekken wegens het niet bereiken van een aangegeven minimum aantal deelnemers

Omwille van het niet bereiken van een aangegeven minimum aantal deelnemers kunnen we ons enkel uit het contract terugtrekken volgens punt 4 van de algemene reisvoorwaarden wanneer we
a) in de aanbesteding van de reis het minimum aantal deelnemers en het tijdstip aangegeven hebben wanneer aan de reiziger de verklaring ten laatste moet toekomen op het volgens het contract overeengekomen begin van de reis en
b) in de bevestiging van de reis en de aan-beding van de reis duidelijk leesbaar op deze informatie gewezen hebben.

5. Uitsluiting van aanspraak/termijnen

Aanspraken omwille van een niet volgens het contract opleveren van de reis moet de klant binnen de maand na het contractueel voorziene tijdstip van het einde van de reis geldend maken. Na afloop van de termijn kan de klant aanspraken enkel laten gelden wanneer hij zonder eigen schuld verhinderd werd om zich aan de termijn te houden.
De termijn,ook die van de verjaring (punt 6 van onze algemene reisvoorwaarden) begint op de dag die volgt op de dag van het contractuele einde van de reis.
De aanspraken moeten tegenover  
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Bedrijfsleiders: Dr. Thomas Jablonski, Volker Rübo, Andreas Budde
Willy-Brandt-Ring 13
41747 Viersen
gesteld worden.

III Bescherming van uw gegevens

2-LAND Reisen is blij met uw bezoek aan onze homepage en met uw interesse voor onze onderneming. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig en willen graag dat u zich veilig voelt bij het bezoeken van onze internetpagina's. Persoonsgerelateerde gegevens worden beschermd volgens de Duitse wet persoonsregistraties. Wij garanderen u bij het beheer van uw persoonlijke gegevens absolute.

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.